Polityka prywatności informacji i danych osobowych użytkownika

Postanowienia Polityki Prywatności Informacji i Danych Osobowych (zwanej dalej "Polityką Prywatności") mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju informacji, które serwis internetowy AS-STEP Sp. z o.o. pod adresem https://ac-step.com może otrzymać o użytkowniku podczas korzystania z programów, towarów i produktów prezentowanych w sklepie.

1. DEFINICJE

1.1. W niniejszej Polityce Prywatności używane są następujące definicje:

1.1.1. "Administracja Witryny" (zwana dalej Administracją). Pracownicy, którzy kontrolują i zarządzają zasobami Witryny. Mianowicie: reprezentują interesy i działają w imieniu Witryny, przetwarzają i organizują przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika, a także określają cele takiego przetwarzania, skład i rodzaj przetwarzanych danych.

1.1.2. "Dane osobowe". Informacje dowolnego typu i ich części, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z konkretną lub możliwą do zidentyfikowania osobą.

1.1.3. "Przetwarzanie danych osobowych". Wszystkie rodzaje działań z danymi osobowymi użytkownika oraz zestaw takich działań (również wymagających użycia zautomatyzowanych urządzeń). Lista takich działań obejmuje: systematyzację, gromadzenie, gromadzenie, przechowywanie, a także wyjaśnianie (aktualizację i, w razie potrzeby, zmianę), wykorzystywanie, pobieranie, przekazywanie, blokowanie, usuwanie lub całkowite niszczenie danych osobowych.

1.1.4. "Poufność danych osobowych". Wymóg, który jest obowiązkowy dla przedstawicieli Administracji Witryny, a także innych osób, które uzyskały dostęp do danych osobowych Użytkownika. Wymóg ten zapobiega również rozpowszechnianiu takich danych bez uprzedniej zgody użytkownika (podmiotu danych osobowych) lub innych podstaw prawnych.

1.1.5. "Użytkownik". Osoba, która uzyskała dostęp do strony internetowej Serwisu za pośrednictwem Internetu i korzysta z zasobów i możliwości Serwisu.

1.1.6. "Pliki cookie". Niewielka ilość informacji (danych) wysyłanych i przechowywanych na komputerze użytkownika przez serwer sieciowy. Przeglądarka internetowa lub klient sieciowy wysyła je do serwera sieciowego za pośrednictwem żądania HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę Witryny.

1.1.7. "Adres IP". Unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej oparty na zasadach protokołu IP.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystając ze strony internetowej niniejszego Serwisu dla własnych celów, Użytkownik potwierdza pełną zgodę na postanowienia Polityki Prywatności oraz warunki przetwarzania informacji (danych) osobowych.

2.2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze wszystkimi lub niektórymi warunkami określonymi w Polityce Prywatności, musi zaprzestać korzystania z usług Serwisu.

2.3. Postanowienia Polityki prywatności dotyczą wyłącznie tej Witryny. Administracja nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za informacje i usługi stron trzecich, do których Użytkownik ma możliwość dostępu za pośrednictwem odpowiednich linków internetowych zamieszczonych na stronach tej Witryny.

2.4. Administracja nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

3. O PRZEDMIOCIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Postanowienia Polityki Prywatności określają obowiązki Administracji Witryny w zakresie nieujawniania i poufności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika. Takie informacje (dane) mogą być wymagane przez Administrację od Użytkownika w celu rejestracji w Witrynie lub złożenia zamówienia na zakup Towarów prezentowanych w Witrynie.

3.2. Dane osobowe Użytkownika, które mogą być wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, muszą zostać wprowadzone przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym na Stronie. Lista danych osobowych musi być wprowadzona w następującej formie:

3.2.1. Nazwisko Imię Patronimik;

3.2.2. Numer telefonu kontaktowego;

3.2.3. Adres e-mail;

3.2.4. Adres, na który dostarczane są Towary zakupione na Stronie przez Użytkownika;

3.3 Administracja Witryny podejmuje wszelkie możliwe środki w celu zachowania następujących poufnych informacji Użytkowników:
Adres IP
Pliki cookie
Informacje o przeglądarce
Czas dostępu do Witryny.

3.3.1. Odmowa zapisania plików cookie może skutkować ograniczeniem dostępu do niektórych sekcji Witryny, na przykład wymagających autoryzacji.

3.3.2. Witryna gromadzi statystyki dotyczące adresów IP użytkowników i odwiedzających. Zebrane dane mogą być wymagane przez przedstawicieli Administracji w celu identyfikacji i eliminacji ewentualnych błędów technicznych, a także w celu monitorowania zgodności z prawem płatności finansowych dokonywanych przy użyciu zasobów Witryny.

3.4. Wszelkie dane, które nie zostały wcześniej oddzielnie uzgodnione (historia zakupów, informacje o systemie operacyjnym użytkownika itp.), muszą być niezawodnie chronione. Ponadto nie podlegają one rozpowszechnianiu, z wyjątkiem warunków określonych w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej Polityki prywatności.

4. CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1 Dane osobowe (dane) dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystywane przez przedstawicieli Administracji Serwisu:

4.1.1. Aby dokładnie zidentyfikować użytkownika, który zakupił produkt w Witrynie;

4.1.2. Zapewnienie użytkownikowi dostępu do zasobów niniejszej Witryny;

4.1.3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu zwrotnego z użytkownikiem. Dotyczy to: wysyłania wiadomości informacyjnych, próśb o korzystanie z zasobów Witryny, próśb o świadczenie usług, a także przetwarzania innych żądań użytkownika.

4.1.4. Określanie lokalizacji użytkownika w celu poprawy bezpieczeństwa podczas korzystania z zasobów i możliwości Witryny; w celu zapobiegania oszustwom i ochrony przed nimi.

4.1.5. Potwierdzenie kompletności i dokładności danych dostarczonych przez Użytkownika.

4.1.6. Utworzenie konta (konta) niezbędnego do składania zamówień i dokonywania zakupów. Wyłącznie za zgodą Użytkownika.

4.1.7. Przekazywanie użytkownikowi informacji o statusie złożonego przez niego zamówienia.

4.1.8. Przetwarzanie i przyjmowanie płatności, potwierdzanie korzyści podatkowych, podatków, a także odwoływanie się od płatności (w razie potrzeby).

4.1.9. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznej obsługi klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Witryny.

4.1.10. Dostarczanie użytkownikowi (za jego zgodą) informacji o aktualizacjach produktów, ofertach specjalnych, cenach, a także wysyłanie wiadomości i innych materiałów w imieniu Witryny lub w imieniu partnerów tej Witryny.

4.1.11. Prowadzenie promocji i innych działań reklamowych (za zgodą użytkownika).

4.1.12. Zapewnienie użytkownikowi dostępu do witryn i usług partnerów niniejszej Witryny.

5. METODY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych (danych) dostarczonych przez Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych dowolnymi metodami prawnymi (w razie potrzeby z wykorzystaniem lub bez wykorzystania narzędzi do automatycznego gromadzenia danych).

5.2. Użytkownik zgadza się, że przedstawiciele Administracji Witryny zastrzegają sobie prawo do przekazywania danych osobowych stronom trzecim. Dotyczy to: usług kurierskich, pocztowych itp. Dane te mogą być przekazywane stronom trzecim wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika na Stronie internetowej (w tym w celu dostawy Towarów).

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane przedstawicielom organów państwowych. Jednak wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Użytkownika, Administracja Strony zobowiązuje się poinformować o tym Użytkownika.

5.5. Administracja Strony zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych środków w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkownika przed bezprawnym lub przypadkowym dostępem, uszkodzeniem, zniszczeniem, zablokowaniem i innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.6. Administracja Witryny podejmie wszelkie możliwe środki, aby zapobiec stratom i innym negatywnym konsekwencjom, które mogą być spowodowane utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. O OBOWIĄZKACH STRON

6.1. Użytkownik zgadza się, że jest zobowiązany do:

6.1.1. Podania dokładnych informacji o swoich danych osobowych, które mogą być wymagane do świadczenia usług Serwisu.

6.1.2. Aktualizować i uzupełniać podane dane osobowe, jeśli uległy one zmianie.

6.2. Administracja Strony zobowiązuje się do:

6.2.1. Wykorzystywania informacji dostarczonych przez użytkownika wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2. Zapewnienia niezawodnego przechowywania informacji, zapobiegania ich ujawnianiu bez uzyskania pisemnej zgody Użytkownika, nie sprzedawania, nie wymieniania, nie publikowania ani w żaden inny sposób nie ujawniania danych osobowych (danych) dostarczonych przez Użytkownika. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej polityki prywatności.

6.2.3. Podjęcia wszelkich możliwych środków w celu zapewnienia i zachowania poufności informacji (danych) osobowych dostarczonych przez Użytkownika.

6.2.4. Zablokowania danych osobowych związanych z Użytkownikiem niezwłocznie po otrzymaniu wniosku lub żądania od Użytkownika (lub od przedstawiciela prawnego Użytkownika, w tym organu kontroli ochrony danych osobowych).

7. O ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

7.1. Jeśli Administracja Serwisu nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, będzie w pełni odpowiedzialna za odszkodowanie za szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku z nielegalnym wykorzystaniem jego danych osobowych.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia poufnych danych użytkownika, Administracja nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te dane

7.2.1. Stały się publicznie dostępne wcześniej;

7.2.2. Otrzymane od stron trzecich przed otrzymaniem ich przez przedstawicieli Administracji tej Witryny;

7.2.3. Ujawnione za zgodą użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego.

8. PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY STRONAMI

8.1. Przed złożeniem pozwu, w celu rozwiązania sporu między Użytkownikiem a Administracją, Strony zobowiązują się do przedstawienia roszczeń na piśmie i przedstawienia pisemnej propozycji rozwiązania sporu.

8.2. Odbiorca roszczenia, w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od tego momentu, powiadomi powoda na piśmie o wyniku rozpatrzenia roszczenia.

8.3. Jeśli strony nie osiągną porozumienia i spór nie zostanie rozwiązany, zostanie on przekazany do sądu, gdzie zostanie rozpatrzony zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo.

8.4. Postanowienia Polityki Prywatności oraz stosunki powstałe między Użytkownikiem a Administracją podlegają przepisom obowiązującego prawa.

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

9.1. Administracja Witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszej Polityki prywatności bez uzyskiwania zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie dopiero od momentu jej opublikowania na stronie internetowej niniejszej Witryny (chyba że w nowej wersji Polityki Prywatności określono inaczej).

9.3. Wszelkie pytania i sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności można przesyłać za pośrednictwem odpowiedniej sekcji strony internetowej niniejszej Witryny.

9.4. Aktualne postanowienia Polityki Prywatności są publikowane w Witrynie.

Потрібна допомога?